114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Játékszabályzat - EUROSTUDENT VII

Játékszabályzat

az Oktatási Hivatal által lebonyolított EUROSTUDENT VII nemzetközi hallgatói kérdőíves kutatás magyarországi adatfelvételéhez kapcsolódóan a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által szervezett nyereményjátékhoz (a továbbiakban: Játék)

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Játék szervezője: Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség, adószáma: 19672902-2-42, székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., képviseli: Dr. Székely Mózes, főtitkár, a továbbiakban: „Szervező”

 

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE

A Szervező által szervezett Játékban az Oktatási Hivatal által az EUROSTUDENT VII kutatásba (a továbbiakban: Kutatás) meghívott, véletlen mintavétel segítségével kiválasztott válaszadók vehetnek részt. A Játékban kizárólag cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező, a 8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban a 18 év alatti, vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott, vagy cselekvőképtelen személyek a törvényes képviselőjük útján vehetnek részt.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. június 11. napjának 00:00 percétől 2019. július 7. napjának 23:59 percéig tart. A 2019. június 7. 00:00 óra előtt, illetve 2019. július 7. 23:59 után beérkezett jelentkezéseket a Szervező nem fogadja el érvényes jelentkezésként. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező jelentkezések vesznek részt.

 

 1. A JÁTÉK MECHANIZMUSA ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Minden olyan személy, aki megfelel az 2. pontban leírtaknak, és a Játék 3. pontban meghatározott időtartama alatt az alábbiakban ismertetett folyamat és feltételek szerint elküldi a jelentkezését az EUROSTUDENT VII nemzetközi hallgatói kérdőíves kutatás keretében, részt vehet a Játékban. A Játékban való részvétel feltétele továbbá az EUROSTUDENT VII nemzetközi hallgatói kérdőíves kutatás kérdőívének és a kérdőív sportolási szokásokkal kapcsolatos kérdésblokkjának kitöltése. A Játékba jelentkezőnek az EUROSTUDENT kutatás kérdőívének kitöltése végén meg kell adnia egy működő e-mail címes elérhetőségét, és hozzá kell járulnia a kutatás adatkezeléséhez és a jelen Játékszabályzathoz.

A kutatást szervező Oktatási Hivatal fenntartja a jogot, hogy a Játékba a fentieknek megfelelően jelentkezők (a továbbiakban: Játékosok) körében ellenőrizze a kérdőívben megadott válaszok valószerűségét, valamint, hogy a nyilvánvalóan valótlan válaszokat beküldő Játékosokat kizárja a Játékban való részvételből.

A Játékosok kizárólag saját e-mail címükkel jogosultak részt venni a Játékban. A Játék során megadott e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány e-mail címmel vesz részt a Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik arról, hogy egy Játékos több e-mail címmel vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost kizárni a Játékból.

Amennyiben az 5. pontban meghatározott sorsolás során a Játékost nyertesnek sorsolják ki, úgy a Játékosnak a nyerésről való értesítést követően meg kell adnia a nyeremény átvételéhez szükséges adatait, így a következőket:

 • kedvezményezett neve,
 • kedvezményezett lakcíme,
 • kedvezményezett FIR-ben tárolt (a kutatás során meghívásra használt) e-mail címe;
 • az értesítéshez és a nyeremény átvételéhez szükséges kapcsolattartáshoz a továbbiakban használni kívánt elérhetősége.

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy alkalommal vehet részt a Játékban.

Azokkal a Játékosokkal szemben, akiknél fennáll a Játékkal kapcsolatban elkövetett visszaélés gyanúja, Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból.

 

 1. NYEREMÉNY, SORSOLÁS

A Játékban 3 db, azaz három darab 30 000 Ft-os sportszerutalvány, 5 db, azaz öt darab EFOTT hetijegy, 10 db, azaz tíz darab EFOTT napijegy, 30 db, azaz harminc darab 10 000 Ft-os sportszervásárlási utalvány kisorsolását vállalja a Szervező, a készlet erejét meghaladóan további nyeremény nem igényelhető.

A Játékba jelentkezők közül a nyertes Játékosok az EUROSTUDENT VII adatfelvételének lezárása, 2019. július 7. után, közjegyző jelenlétében kerülnek kisorsolásra.

A sorsolás helyszíne a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség irodája: 1123 Budapest, Győri út 17.  földszint 12.

Az EFOTT heti- és napijegyek sorsolásár 2019. július 2-án kerül sor, a 2019. június 30-ig beérkezett jelentkezések alapján.

A sportszervásárlási utalványok sorsolása a további, nem nyertes jelentkezők közül történik, időpontja 2019. július 9.

A sorsolások nem nyilvánosak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket, valamint hogy a nyertes Játékostól személyi azonossága igazolását és részvételi jogosultságát kérje pl. a személyi okmányai olvasható másolatának elküldésével az eredeti e-mail címről, amelyre a Játékos a kutatásban való részvételre a meghívást kapta. Az eredeti meghívásról szóló e-mailt a Játék végéig igazolás céljából meg kell őrizni.

Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja. A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

 

 1. A JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármely panasz esetén a Játékosok a következő elérhetőségeken kérhetnek segítséget: iroda@mefs.hu

Írásbeli panasz benyújtása esetén, az adatkezeléssel kapcsolatban a kutatás szervezőjének adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/EUROSTUDENT

Amennyiben a Játék során visszaélés, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse és/vagy a sportszerűtlen Játékost kizárja, vagy törölje a Játékból.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal véglegesen kizárja a Játékból.

Szabálytalanság, vagy a manipuláció gyanúja esetén Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az adatok helyességének ellenőrzése céljából a megfelelő azonosító okmányok (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, a kutatásba szóló meghívás igazolása) bemutatását kérje. Szervező a valótlan adatok használatából eredő kárért felelősséget nem vállal.

 

 1. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

A nyertes Játékosok kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyertesség esetén a nyeremény átvételére a jelen pontban írtaknak megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, vagy a megadott adatok hiányosságából/hibájából fakadóan (pl. névelírás, címelírás, stb.) az átadás meghiúsul, úgy e körülmény miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező sikertelen próbálkozás esetén az újbóli átadásra nem tesz kísérletet.

Ilyen esetben Szervező a Játékot felfüggesztettnek tekinti, és a hiba okáról, valamint annak vélhető kijavítási módjáról, a Játékos által megadott email címre egyszeri értesítést küld. A kiküldött egyszeri értesítő emailben található utasítás alapján javíthatja a Játékos a hibás vagy hiányos beküldött információt, melyre az értesítés kiküldését követően 7 naptári nap áll rendelkezésére.

Amennyiben a Játékos a meghatározott időn belül az értesítésben foglaltaknak nem tesz eleget, jelentkezése kizárásra kerül. A jelentkezés javításának elmulasztásából (például Játékos email kiszolgálója spam üzenetként azonosítja Szervező értesítését, határidő be nem tartása) származó bárminemű kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

 

 1. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok valótlanok vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. Az átvételi igények nem ruházhatók át harmadik félre. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. a nyeremények átvételének és felhasználásának során a helyszínére történő utazás költségei, postaköltség, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékosokat terhelik.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói ((Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja );
 • a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a kutatást lebonyolító Oktatási Hivatal munkatársait) és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).

A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Azok a jelentkezések, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

 

 1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

A Játékban való részvétel és a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

A Játékos a Játékban való részvétel kapcsán az alábbi táblázatban megjelölt adatkezelésekhez adhatja önkéntes hozzájárulását. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyertességről történő értesítést követően bekért – az alábbiakban meghatározott – személyes adatok körének kezeléséhez való hozzájárulás a nyeremény átvételének feltétele.

A nyeremény átvételének a feltétele, hogy a Játékos önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Név

Játékos azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

A Játék időtartamának leteltét követő 90 nap.

Nyeremény kézbesítése

Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Jog- és igényérvényesítés

Ügyféltájékoztatás

E-mail cím

Játékos azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

A Játék időtartamának leteltét követő 90 nap.

Értesítés a nyereményről

Kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Jog- és igényérvényesítés

Ügyféltájékoztatás

lakcím

Játékos azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

A Játék időtartamának leteltét követő 90 nap.

Kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Nyeremény kézbesítése

Egyéb elérhetőség (pl. telefonszám)

Kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

A Játék időtartamának leteltét követő 90 nap.

Jog- és igényérvényesítés

Ügyféltájékoztatás

 

A Játékosok a nyeremény átvételéhez feltétel nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként a fenti táblázatban felsorolt személyes adataikat megadják.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.

A megadott személyes adatok kezelője a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, adószáma: 19672902-2-42, székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1--3. Az adatok megadása önkéntes. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

 

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), vagy az adatkezelés korlátozását a jogszabályban meghatározott esetekben a Szervezőtől a fent megadott elérhetőségére küldött levélben, illetve e-mail-ben az iroda@mefs.hu e-mail címén. A Játékos bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását a Szervező által végzett adatkezelések bármelyikének tekintetében, külön-külön és együttesen is. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok tekintetében a hozzájárulását visszavonja, a nyeremény átadása előtt.

A Játékos a Szervező által végzett adatkezeléssel kapcsolatos problémák esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel, kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz.

Szervező bármikor elérhető a Játékos jelen pont szerinti jogai gyakorlására az alábbi elérhetőségeken: Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Központi Iroda

1123 Budapest, Győri út 17.  földszint 12.

Titkárság tel.: +36 70 619-1539

Weblap: www.mozduljra.hu

E-mail: iroda@mefs.hu

 

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni a Játékos számára.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben a Szervező elérhetőségein.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Szervező a Játék lejárta után 90 nappal semmilyen reklamációt nem fogad el.

A Játékról információk megtalálhatók a www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/EUROSTUDENT internetes címen.

A jelen szabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező közzéteszi weblapján és a  www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/EUROSTUDENT weboldalon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, különösen vis maior (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, vagy hasonló esemény) esetén. Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a visszaigénylés megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése esetén.

Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a visszaigénylőket – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

 

Budapest, 2019. június 6.

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Szervező

 

 

 

 

Banner
Banner
Banner
Támogatóink