114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Hajós Alfréd Terv 2013-2020

„Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom – egészséges és sikeres polgárok”

Hajós Alfréd Terv – Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja (nemzeti szintű összefogás egy egészségesebb társadalomért).

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény, Stv.) módosított preambuluma szerint Magyarországon „minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja”, beleértve a főiskolai-egyetemi sportot is.

Az állami sportfeladatok megvalósítása a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) civil ernyőszervezete alatt valósul meg. A MOB stratégiai feladatai körében részt vesz a főiskolai-egyetemi sporttal kapcsolatos döntés-előkészítésben (Stv. 38. § (9) a) pont). A sportpolitikáért felelős miniszter a MOB-bal együttműködve programot dolgoz ki a főiskolai-egyetemi sport támogatására (Stv. 51. § (2) i) pont).

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a Sporttörvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelő országos főiskolai-egyetemi sportszövetségként (Stv. 19. és 77. §) a MOB tagja (Stv. 42. §). A MEFS a MOB alapszabályának 20. § (1) c) pontjában meghatározott diák- és főiskolai-egyetemi sportért felelős szakmai tagozaton keresztül tesz javaslatot az egyetemi-főiskolai sport szakmai programjára.

A fenti jogszabályi előírások alapján a MEFS elkészítette a felsőoktatási sport 2 területére vonatkozó szakmai programtervet, a Hajós Alfréd Tervet, melyet a MOB-on keresztül terjesztett fel a sportpolitikáért felelős miniszternek.

A programterv egyes elemeit – a MOB-bal együttműködve – 2013 elején bocsájtotta társadalmi vitára az érintettek körében. A MEFS szakmai partnerei, tagszervezeti és sok száz külső szakértő javaslatainak figyelembe vételével alkotta meg a Hajós Alfréd Tervet, amely a felsőoktatási sport szakmai fejlesztését, magyarországi pozíciójának jelentős megerősítését tűzte ki célul. A szakmai programterv a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozik. Ezen kívül részletesen tartalmazza a 2013 végéig javasolt feladatokat és tevékenységeket.

A Hajós Alfréd Terv kiterjed mind a nemzetközi- és magyar felsőoktatási versenysport, mind a felnövekvő generációk életminőségét jelentősen befolyásoló szabadidősport és a rekreációs célú sportoltatás területére is. Versenysport területén a MEFS kiemelt céljai az Universiadékon és egyetemi világversenyeken való eredményes részvétel feltételeinek biztosítása, magyar rendezésű egyetemi világversenyek szervezése, a magyar egyetemi bajnokságok színvonalának és népszerűségének növelése, és a versenysportolók továbbtanulását segítő kettős életpálya modell létrehozása.

További célként szerepel a javaslatban egy 2019-es vagy 2021-es magyar rendezésű Universiade feltételeinek megteremtése.

Szabadidősport területén az egyetemi sport koordináláshoz szükséges felsőoktatási Sportiroda-hálózat kialakítása, az önálló hallgatói sportnormatíva, egy országos szintű, a Hallgató Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) közösen szervezett egyetemi sport- és egészséges életmód népszerűsítő kampány indítása, az általános testnevelés rendszerének megújítása, és a fogyatékkal élő hallgatók sportoltatásának biztosítása egyaránt szerepel a fő feladatok között.

A Hajós Alfréd Terv hosszú távú projektként nevezi meg az egyetemi sport-infrastruktúra fejlesztését. A megfelelő létesítményháttér mind a versenysport, mind a szabadidősport fejlesztéséhez, magas szintű működtetéséhez egyaránt szükséges. Egy egészséges értelmiséggel rendelkező társadalom polgárai is egészségesebbek és sikeresebbek, hiszen a felsőoktatásból kikerülő fiatalok később döntéshozóként, véleményformálóként jelentősen befolyásolják a magyar társadalom szemléletmódját. Így polgártársaik életmódjára, sporthoz, egészséges életmódhoz való viszonyára is nagy hatást gyakorolnak. Ezért a felsőoktatási sport ügye és fejlesztése nemzeti szintű érdek és feladat.

A Hajós Alfréd Terv egy olyan szakmai programterv, melynek megvalósításához is nemzeti szintű összefogásra van szükség. Ezért a MEFS stratégiai partnerként kívánja megnyerni az Országgyűlés Sport- és Turizmusbizottságát, a sportért és felsőoktatásért egyaránt felelős Emberi Erőforrások Minisztériumát (EMMI), a Magyar Olimpiai Bizottságot, a Magyar Rektori Konferenciát (MRK), éppúgy, mint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját. Szakmai partnerként számít a sportági szakszövetségekre, a sporttudományi és sportszakmai szervezetekre. Partneri kapcsolatot keres a nyilvánosság biztosításában jelentős szerepet játszó médiaszereplőkkel is.

A szakmai programterv sikeres megvalósítása a MEFS tagszervezetei, a felsőoktatási intézmények és sportegyesületeik  összefogásán és közös munkáján alapul.

Banner
Banner
Banner
Támogatóink