114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Intézményi - Egyesületi pályázat 2018

Intézményi - Egyesületi sporttevékenység

finanszírozása 2018

FELHÍVÁS

 

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) felhívást tesz közzé intézményi tagjai, és rajtuk keresztül sportegyesületei és sportszervezetei számára a 2018. évi sportszakmai programjuk megvalósítása és alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásaik teljesítménymutatókon alapuló finanszírozására.

 

A finanszírozás célja:

A MEFS tagintézmények, illetve rajtuk keresztül sportszervezeti egységeik és a MEFS tagsággal rendelkező sportegyesületeik 2018. évi sportszakmai programjának, azzal összefüggő működési és/vagy sportszakmai kiadásaik finanszírozása.

 

Előzmények:

Az intézményi teljesítménymutatókon alapuló rendszer kialakítása 2012-től kezdődően több lépésben valósult meg, így hagyva időt és teret az egyesületek, valamint a befogadó egyetemek és főiskolák alkalmazkodására. 2016-tól a felhívás kiegészült a sportszakos képzést folytató intézményekhez kapcsolódó célokkal. A MEFS 2018-ban stratégiai célkitűzéseihez, valamint az állami támogatási rendszer változásaihoz igazodva továbbra is az intézményi-egyesületi finanszírozást a sportszakmai munkához, annak eredményességéhez kötve tervezi megállapítani.

 

Pályázó: MEFS tagsággal rendelkező intézmények

 

Finanszírozásban részesíthetők köre:

 • MEFS tagsággal rendelkező sportszervezet (a továbbiakban: egyesület vagy sportegyesület)
 • MEFS tagsággal rendelkező intézmény (sportiroda, sportszakmai szervezeti egység)

Az integrált sportiroda-rendszer bevezetését követően az intézményi-egyesületi finanszírozás a teljes körű intézményi sportrendszer (egyetemi egyesület, sportiroda, sportszakmai szervezeti egység, hallgatói sportszervezés) működését segíti. Ennek megfelelően a MEFS tagsággal rendelkező intézmények rektorainak nyilatkozata alapján vagy maguk az intézmények vagy az egyesületek(ek) részesülhetnek finanszírozásban.

 

A finanszírozás teljesítménymutatói

I. Nemzetközi versenyeredmények és MEFOB szervezés:

Az egyetemi sportegyesületek egyik fő tevékenysége a hallgatók kiemelkedő nemzetközi és hazai sporteseményekre való felkészülésének és részvételének megvalósítása és segítése. A MEFS Hajós Alfréd Tervben megfogalmazott versenysport-célja, hogy elsődlegesen minél jobb eredményekkel, másrészt minél nagyobb létszámban vegyenek részt hallgatók a kiemelkedő nemzetközi és hazai versenyeken. Jelen finanszírozás egynegyede (1/4) az egyesülettel szerződött intézmény hallgatóinak egyetemi versenysport eredményessége, a sikeres MEFOB szervezések és az egyesület válogatott sportolóinak száma alapján kerül elosztásra.

II. Szabadidősport aktivitás

Az egyetemi sportegyesületek hagyományos feladata, hogy vezetőik, edzőik és sportszervezőik révén lehetőséget teremtsenek és hatékony segítséget nyújtsanak a szabadidős sportolóknak, akár a rendszeres mozgásban, akár a szabadidős sporteseményeken való részvételben. A mozgásgazdag életmód kialakításának támogatása edzések, sportszolgáltatások, sportnapok, sportversenyek megrendezésével valósulhat meg. A finanszírozás második egynegyede (1/4) a MEFS és a HÖOK által működtetett SportPont rendszerben az egyesülettel szerződött intézmény legutóbbi egy évben (2017. augusztus 1. és 2018. július 31. között) regisztrált hallgatói és összegyűjtött pontjaik alapján kerül felosztásra.

 

III. Sportszakmai képzésben való részvétel

A teljesítmény alapú finanszírozás rendszer harmadik eleme kizárólagosan a sportszakos képzést folytató intézmények egyesületeit (vagy az intézmény döntése esetén közvetlenül az intézményt) érinti. A korábbi egyesületi finanszírozási rendszer eredeti céljainak megfelelően a teljes finanszírozás egynegyede (1/4) a sporttudományi képzési területen alap-, és mesterképzést folytató hallgatók arányában kerül elosztásra a pályázó szervezetek között. Ez a finanszírozási rész segítséget nyújt a hallgatói sportszakmai gyakorlati helyek biztosításához, amelyek helyszínei lehetnek a képző intézmény egyesülete, vagy az intézmény döntése esetén az intézmény sportszakmai szervezeti egysége.

IV. Hallgatói létszám

A finanszírozás további célja, a keret egynegyedét (1/4) jelentő, a hallgatói létszámok szerinti sávos finanszírozás a sportiroda-hálózat intézményi működtetésén, az elkezdett sportprogramok fenntartásán, illetve az intézményi mentor-programok folytatásán keresztül szolgálja a rendszeres, mindennapos sportolás és a hazai élsportolók kettős életpályájának fejlesztését is.

 

Amennyiben egy intézményhez kapcsolódóan több egyesület is igényli a finanszírozást, akkor az intézmény hallgatóinak felsorolt mutatói alapján járó összegeket az egyesületek közötti megosztást a rektor határozza meg. Amennyiben a rektor nem határozza meg az arányt, úgy a 2017. évi mérlegfőösszegük arányában kell megosztani.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 40.000.000 Ft.

 

A finanszírozott időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

Pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2019. január 31.

 

A keretösszeg felosztása

 

A keretösszeg felosztása az érvényes igénylést benyújtó egyesületekkel szerződött intézmények hallgatóinak teljesítménymutatóitól függően az alábbiak szerint történik:

 I. A keretösszeg egynegyedének (10 M Ft) a versenysporthoz kapcsolódó eredményesség szerinti elosztása több elemből tevődik össze.

       a) Az egynegyed 70%-ának elosztási arányát meghatározó nemzetközi és hazai egyetemi versenyek – súlyuktól és az elért helyezéstől függő –  pontszámai az alábbiak:

 

(pontok)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

további helyezések

Universiade  

 100  

 80  

 70  

 60  

 50  

 40  

 30  

 20  

10

Egyetemi VB

80

64

56

48

40

32

24

16

8

Egyetemi EB*

40

32

28

24

20

16

12

8

4

MEFOB

10

8

7

6

5

4

3

2

1

* Az Egyetemi EB-kel azonos megítélés alá esnek
az Európai Egyetemi Játékok versenyei

        - A 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti versenyeket kell figyelembe venni.

        - A hazai versenyeknél az egyéni sportolók és a csapatok is versenyszámonként szereznek pontokat intézményüknek.

        - A nemzetközi versenyeken minden egyes versenyző (a csapattagok is külön-külön) versenyszámonként szereznek pontokat. Ez alól azok az         EUSA csapatversenyek kivételek, ahol intézményi részvétel van, ott a csapat után egyetlen pontszámot kap az intézmény.

       b) Az egynegyed 20%-át az intézményhez kapcsolódó 2017/18 tanévi MEFOB-rendezések és MEFOB selejtezők, 10%-át pedig az intézményhez tartozó MEFS tagsággal rendelkező sportegyesület(ek) felnőtt válogatott sportolóinak arányában kell elosztani.

 

II. A keretösszeg második egynegyedének (10 M Ft) elosztásánál figyelembe vett szabadidősport mutatók az alábbiak:

 1. a SportPont rendszerbe újonnan a 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakban regisztrált hallgatók és oktatók száma. (20%)
 2. a SportPont rendszerben regisztrált összes hallgatók és oktatók a 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakban szerzett pontjainak száma. (50%)
 3. az intézmények által szervezett és a SportPont rendszerbe a 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakban beregisztrált sportesemények száma. (20%)
 4. működik-e az intézményben kötelező testnevelés? (10%)

 

Szempontok:

 • a pontok a kijelölt időszakban (tanév) gyűjthetők (a 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. között lezajlott eseményekért kapott pontok számítanak be), és minden, az eseményeken történő részvételért kapott pont összeadódik.
 • a regisztráció elosztásánál a SportPont rendszerben a 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. között az ezen időszakban regisztrált hallgatók és oktatók számát kell figyelembe venni.
 • az intézmények által szervezett események száma után 1-1 pont jár. (Eseménynek az meghirdetett, hallgatók/oktatók által szabadon látogatható sportolási alkalmakat kell tekinteni.)

III. A keretösszeg harmadik egynegyedének (10 M Ft) elosztása a sportszakmai képzést folytató intézmények, illetve egyesületeik között az Oktatási Hivatal (OH) által a 2017/2018. tanév tavaszi félévére megadott, a sporttudományi képzési területen alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók arányában történik.

A finanszírozási keretösszeg negyedik negyede (10 M Ft) az Oktatási Hivatal (OH) által a 2017/2018. tanév tavaszi félévére megadott nappali tagozatos hallgatói létszámok alapján, az alábbi létszám-sávok szerinti pontoknak megfelelően kerül arányosan elosztásra:

Pontszám

A pályázó intézmény nappali tagozatos
hallgatóinak száma

100

legfeljebb 5000 fő

140

5001 és 10 000 fő között van

170

10 001 és 15 000 fő között van

190

15 001 és 20 000 fő között van

200

meghaladja a 20 000 főt

 

A finanszírozás feltétele:

Finanszírozási igénylést nyújthatnak be azon MEFS tagintézmények, amelyek eleget tettek a MEFS alapszabálya szerinti 2017. évi adatszolgáltatási és tagdíjfizetési kötelezettségüknek, továbbá az integrált sportirodákkal együttműködésben minimum egy, 2017/2018. évi SportPont rendszerben megjelenő intézményi sportesemény szervezésében aktív szerepet vállaltak. Az intézmény döntése alapján a finanszírozást az intézmény (sportiroda/sportszakmai szervezeti egység) és/vagy a MEFS tagsággal rendelkező azon egyesület(ek) kaphatják meg, amelyek eleget tettek a 2017. évi adatszolgáltatási és tagdíjfizetési kötelezettségüknek.

A finanszírozás ebben az esetben is „A finanszírozás célja” pontban felsorolt célokra használható fel. Az adatszolgáltató űrlapok jelen felhívás mellékletei, amelyek letölthetők a MEFS honlapjáról http://www.mozduljra.hu/egyesuleti-palyazat2018

 

A finanszírozási kérelem az alábbi, aláírással és bélyegzővel hitelesített adatszolgáltató űrlapokból áll:

 1. sz. melléklet: Adatlap/nyilatkozat;
 2. sz. melléklet: Eredményességi űrlap az egyesület 2017. évi sporteredményeiről, tagságáról;
 3. sz. melléklet: Válogatott sportolói adatlap;

A finanszírozási igény benyújtása alapján  a MEFS külön megbízási szerződést köt minden finanszírozásban részesülő jogi személlyel a sportszakmai programja és tervezett teljesítménymutatói végrehajtására (intézmény/Sportiroda, egyesület(ek)).

 

A szerződéskötés további feltételei:

 1. 30 napnál nem régebbi igazolás az adóhatóságtól, hogy a szervezetnek lejárt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
 2. egyesület esetében 30 napnál nem régebbi igazolás az illetékes bíróságtól, hogy az egyesület bejegyzett, működő szervezet;
 3. a finanszírozott szervezet 2018. évre vonatkozó szakmai terve az intézmény sportszakmai programjához kapcsolódva (1 oldal).

 

A finanszírozás kifizetése

A szerződéskötést követően a megvalósítás időszakára a finanszírozott szervezet a szakmai beszámoló elküldésével egyidejűleg kiállított számla ellenében, amennyiben minden nyilatkozat megfelelően kitöltésre került 30 napon belül megkapja a finanszírozást.

 

A finanszírozás felhasználásának időszaka: 2018. január 1. – 2018. december 31. Az intézmény szakmai programjának megvalósulásáról szóló beszámoló és a számla megküldésének végső időpontja 2019. január 31. A szakmai beszámoló előbb is beküldhető (leghamarabb 2018. október 31.).

 

A finanszírozási kérelem benyújtásának módja:

 

A kitöltött Adatlapot és a további mellékleteket postai és elektronikus úton kell benyújtani a pályázónak.

 

Postai cím:

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

1123 Budapest, Győri út 17. fszt. 12.

Elektronikus cím: iroda@mefs.hu

 

A finanszírozási kérelem benyújtásának határideje:

2018. október 15.

A beérkezett finanszírozási kérelmek áttekintésére és szerződéskötésre a hiánypótlást követően kerül sor.

 

A MEFS felhívja a finanszírozási igényt benyújtók figyelmét, hogy az igazolásokat és egyéb bizonylatokat az Adatlaphoz csatolva kizárólag ajánlott postai küldeményként juttassák el a MEFS iroda címére (1123 Budapest, Győri út 17. fszt.12.) eljuttatni. Beérkezéskor a postára adási dátum vehető figyelembe, a 2018. október 15. után feladott, valamint a személyesen benyújtott finanszírozási kérelem nem fogadható el! Kizáró formai okok: az Adatlap hiánya, a nem postai úton történő beküldés, illetve a határidőn túli postai feladás. A pályázat során egyszeri hiánypótlásra van mód. Szerződéskötésre csak a szükséges igazolások megléte esetén kerül sor.

 

Budapest, 2018. október 1.

Prof. Dr. Kiss Ádám

Dr. Székely Mózes

         elnök 

              főtitkár

                                    

                                                                    

Banner
Banner
Banner
Támogatóink