114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Egyesületi pályázat 2017

TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS 

Egyetemi Egyesületi Támogatás 2017

 FIGYELEM! A pályázat beadási határideje lejárt!

A pályázatok  eredménye a mellékletben olvasható.

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) támogatási felhívást tesz közzé sportegyesületi, illetve sportegyesülettel nem rendelkező intézményi tagjai számára a 2017. évi alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásaik nyílt pályázati úton történő támogatására.

 

A támogatás célja:

A MEFS tagsággal rendelkező sportegyesületek 2017. évi alaptevékenységének (munkabér és közterhei, megbízási díjak, bírói díjak, bérleti díjak, nevezési díjak, csoportos utazási költségek, sportfelszerelések és sporteszközök, sportszervezési és versenyrendezési feladatok, sportesemény szervezésével összefüggő étkezés és frissítők) támogatása.

 

Előzmények:

Az intézményi teljesítménymutatókon alapuló rendszer kialakítása 2012-től kezdődően több lépésben valósult meg, így hagyva időt és teret az egyesületek, valamint a befogadó egyetemek és főiskolák alkalmazkodására. 2016-tól a támogatási felhívás kiegészült a sportszakos képzést folytató intézményekhez kapcsolódó támogatási célokkal. A MEFS 2017-ben stratégiai célkitűzéseihez, valamint az állami támogatási rendszer változásaihoz igazodva továbbra is az egyetemi egyesületi támogatást a sportszakmai munkához, annak eredményességéhez kötve tervezi szétosztani.

 

Pályázók köre:

 • MEFS tagsággal rendelkező sportszervezet (a továbbiakban: egyesület, vagy sportegyesület),
 • MEFS tagsággal rendelkező intézmények (az intézmény döntése alapján, ebben az esetben intézményi sportszervezet nem pályázhat külön).

 

Az integrált sportiroda-rendszer bevezetését követően az egyesületi támogatás a teljes körű intézményi sportrendszer (egyetemi egyesület, sportiroda, sportszakmai szervezeti egység, hallgatói sportszervezés) működését segíti. Ennek megfelelően lehetőség van arra, hogy MEFS tagsággal rendelkező intézmények maguk is pályázzanak és támogatásban részesüljenek. A tagszervezet felsőoktatási intézmények rektorainak jelen pályázatra vonatkozó nyilatkozata esetén tehát nem az intézményi egyesület(ek), hanem az adott egyetem, vagy főiskola pályázhat.

 

A támogatás teljesítménymutatói

 

Nemzetközi versenyeredmények és MEFOB szervezés

Az egyetemi sportegyesületek egyik fő tevékenysége a hallgatók kiemelkedő nemzetközi és hazai sporteseményekre való felkészülésének és részvételének megvalósítása és segítése. A MEFS Hajós Alfréd Tervben megfogalmazott versenysport-célja, hogy elsődlegesen minél jobb eredményekkel, másrészt minél nagyobb létszámban vegyenek részt hallgatók a kiemelkedő nemzetközi és hazai versenyeken. Jelen támogatás egynegyede (1/4) az egyesülettel szerződött intézmény hallgatóinak egyetemi versenysport eredményessége, a sikeres MEFOB szervezések és az egyesület válogatott sportolóinak száma alapján kerül elosztásra.

 

Szabadidősport aktivitás

Az egyetemi sportegyesületek hagyományos feladata, hogy vezetőik, edzőik és sportszervezőik révén lehetőséget teremtsenek és hatékony segítséget nyújtsanak a szabadidős sportolóknak, akár a rendszeres mozgásban, akár a szabadidős sporteseményeken való részvételben. A mozgásgazdag életmód kialakításának támogatása edzések, sportszolgáltatások, sportnapok, sportversenyek megrendezésével valósulhat meg. A támogatás második egynegyede (1/4) a MEFS és a HÖOK által működtetett SportPont rendszerben az egyesülettel szerződött intézmény legutóbbi egy évben (2016. augusztus 1. és 2017. július 16. között) regisztrált hallgatói és összegyűjtött pontjaik alapján kerül felosztásra.

 

Sportszakmai képzésben való részvétel

A teljesítmény alapú támogatási rendszer harmadik eleme kizárólagosan a sportszakos képzést folytató intézmények egyesületeit (vagy az intézmény döntése esetén közvetlenül az intézményt) érinti. A korábbi egyesületi támogatási rendszer eredeti céljainak megfelelően a teljes támogatás egynegyede (1/4) a sporttudományi képzési területen alap-, és mesterképzést folytató hallgatók arányában kerül elosztásra a pályázó szervezetek között. Ez a támogatási rész segítséget nyújt a hallgatói sportszakmai gyakorlati helyek biztosításához, amelyek helyszínei lehetnek a képző intézmény egyesülete, vagy az intézmény döntése esetén az intézmény sportszakmai szervezeti egysége.

 

Hallgatói létszám

A támogatás további célja, hogy az adott tanulmányi félévben segítséget nyújtson a sportiroda programban korábban támogatott, és a fenntartást vállaló intézményeknek. E tekintetben a támogatás egyetlen forrásként áthidaló segítséget jelent a TÁMOP és KMR támogatási programok, illetve az EFOP program közé eső időszakban, a 2016/17-es tanév második feléhez. A keret egynegyedét (1/4) jelentő, a hallgatói létszámok szerinti sávos támogatás a sportiroda-hálózat intézményi működtetésén, az elkezdett sportprogramok fenntartásán, illetve az intézményi mentor-programok folytatásán keresztül szolgálja a rendszeres, mindennapos sportolás és a hazai élsportolók kettős életpályájának fejlesztését is.

Amennyiben egy intézményhez kapcsolódóan több egyesület is pályázik, akkor az intézmény hallgatóinak felsorolt mutatói alapján járó összegeket az egyesületek között a 2016. évi mérlegfőösszegük arányában kell megosztani.

 

Az adatlap és az adatszolgáltató űrlapok jelen támogatási felhívás mellékletei, amelyek innen tölthetők le:

Letölthető Támogatási felhívás

EGY2017_1_sz_melléklet_ADATLAP_egyesületi pályázat

EGY2017_2_sz_melléklet_Eredményességi adatszolgáltatás

EGY2017_3_sz_melléklet_Válogatott sportolók

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 40.000.000. Ft.

 

Támogatott időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.

Pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2018. január 31.

 

A támogatás felosztása

A támogatási keretösszeg felosztása az érvényes pályázatot benyújtó egyesületekkel szerződött intézmények hallgatóinak teljesítménymutatóitól függően az alábbiak szerint történik:

 1. A keretösszeg egynegyedének (10 M Ft) a versenysporthoz kapcsolódó eredményesség szerinti elosztása több elemből tevődik össze.
 2. Az egynegyed 70%-ának elosztási arányát meghatározó nemzetközi és hazai egyetemi versenyek – súlyuktól és az elért helyezéstől függő – pontszámai az alábbiak:
 
(pontok)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
további helyezések
Universiade
100   
80   
70   
60   
50   
40   
10
Egyetemi vb
80
64
56
48
40
32
8
Egyetemi EB*
40
32
28
24
20
16
4
MEFOB
10
8
7
6
5
4
1

* Az Egyetemi EB-kel azonos megítélés alá esnek
az Európai Egyetemi Játékok versenyei

 

 • A 2016. augusztus 1. – 2017. augusztus 31. közötti versenyeket kell figyelembe venni.
 • A hazai versenyeknél az egyéni sportolók és a csapatok is versenyszámonként szereznek pontokat intézményüknek.
 • A nemzetközi versenyeken minden egyes versenyző (a csapattagok is külön-külön) versenyszámonként szereznek pontokat. Ez alól azok az EUSA csapatversenyek kivételek, ahol intézményi részvétel van, ott a csapat után egyetlen pontszámot kap az intézmény.

Az egynegyed 20%-át az intézményhez kapcsolódó 2016/17 tanévi MEFOB-rendezések és MEFOB selejtezők, 10%-át pedig az egyesület válogatott sportolóinak arányában kell elosztani.

 A keretösszeg második egynegyedének (10 M Ft) elosztásánál figyelembe vett szabadidősport mutatók az alábbiak:

 • A SportPont rendszerben regisztrált minden intézményi hallgató után 1-1 pont jár.
 • A SportPont rendszerben regisztrált hallgatók által gyűjtött pontszám.
 • Az elosztásnál a SportPont rendszerben 2016. augusztus 1. – 2017. július 16. között regisztrált hallgatókat és az ezen időszakban lezajlott eseményeken általuk gyűjtött pontokat kell figyelembe venni.
 • A keretösszeg harmadik egynegyedének (10 M Ft) elosztása a sportszakmai képzést folytató intézmények, illetve egyesületeik között az Oktatási Hivatal (OH) által a 2016/2017. tanév tavaszi félévére megadott, a sporttudományi képzési területen alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók arányában történik.

A támogatási keretösszeg negyedik negyede (10 M Ft) az Oktatási Hivatal (OH) által a 2016/2017. tanév tavaszi félévére megadott nappali tagozatos hallgatói létszámok alapján, az alábbi létszám-sávok szerinti pontoknak megfelelően kerül arányosan elosztásra:

 

Támogatási pontszám       
A pályázó intézmény nappali tagozatos
hallgatóinak száma
100
legfeljebb 5000 fő
140
5001 és 10 000 fő között van
170
10 001 és 15 000 fő között van
190
15 001 és 20 000 fő között van
200
meghaladja a 20 000 főt

 

A támogatás feltétele:

Pályázatot nyújthatnak be azon MEFS tagegyesületek és tagintézmények, amelyek eleget tettek a MEFS alapszabálya szerinti 2016. évi adatszolgáltatási és tagdíjfizetési kötelezettségüknek, továbbá az integrált sportirodákkal együttműködésben minimum egy, 2016/2017. évi SportPont rendszerben megjelenő intézményi sportesemény szervezésében aktív szerepet vállaltak. Az intézmény ilyen értelmű döntése esetén a pályázat benyújtója maga az intézmény is lehet. A támogatás ebben az esetben is „A támogatás célja” pontban felsorolt célokra használható fel. Az adatszolgáltató űrlapok jelen támogatási felhívás mellékletei, amelyek letölthetők a MEFS honlapjáról (http://www.mozduljra.hu/egyesuleti-palyazat2017).

 

A támogatási kérelem az alábbi, aláírással és bélyegzővel hitelesített adatszolgáltató űrlapokból áll:

 1. sz. melléklet: Adatlap;
 2. sz. melléklet: Eredményességi űrlap az egyesület 2016. évi sporteredményeiről, tagságáról;
 3. sz. melléklet: Válogatott sportolói adatlap;
 4. sz. melléklet: a szervezet 2016. évi működési kiadásokra vonatkozó pénzügyi beszámolója (a mérleg és az eredménykimutatás, a mérleg kiegészítő melléklete, valamint amennyiben van, a közhasznúsági jelentés).

 

A szerződéskötés további feltételei:

 1. 30 napnál nem régebbi igazolás az adóhatóságtól, hogy a pályázó szervezetnek lejárt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
 2. egyesület esetében 30 napnál nem régebbi igazolás az illetékes bíróságtól, hogy az egyesület bejegyzett, működő szervezet;
 3. a pályázó szervezet 2017. évre vonatkozó szakmai terve (1 oldal);
 4. a támogatási összegre vonatkozó pénzügyi terv.

 

A támogatások kifizetése és elszámolása

A szerződéskötést követően a megvalósítás időszakára a sikeresen pályázó szervezet előleg felvételére jogosult, időarányosan a versenysport eredmények nélkül számított, 30 M Ft-nyi keretösszegből a pályázóra eső rész vonatkozásában. A fennmaradó, versenysport eredmények alapján felosztott 10 M Ft-nyi összeg adott pályázóra eső részét a MEFS az elszámolást követően fizeti ki.

 

Az elnyert támogatás felhasználásának időszaka: 2017. január 1. – 2017. december 31. Ebben az időszakban kell a támogatott tevékenységet megvalósítani, illetve a számlákat és bizonylatokat kiállítani. A pénzügyi teljesítés végső határideje: 2018. január 31. Az elszámolás megküldésének időpontja 2018. február 15.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elszámolási kötelezettségek az állami támogatásokra vonatkozóan nagyon szigorúak, ezért kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor ezt vegyék figyelembe! 2018. február 15. után, illetve hiányosan beadott elszámolások esetén a következő évi támogatások során a 2017. évi támogatás maximum 50%-a adható. A beszámolással kapcsolatos esetleges hiánypótlás határidőn túli beérkezése, valamint további hiányosságok a következő évi támogatásból történő automatikus kizárást jelentik!

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja:

A kitöltött Adatlapot és a további mellékleteket postai és elektronikus úton kell benyújtani a pályázónak.

 

Postai cím:

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Elektronikus cím: iroda@mefs.hu

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. július 14.

A beérkezett támogatási kérelmek elbírálására és szerződéskötésre a hiánypótlást követően kerül sor.

 

Az adatlap és az adatszolgáltató űrlapok jelen támogatási felhívás mellékletei, amelyek innen tölthetők le:

Letölthető Támogatási felhívás

EGY2017_1_sz_melléklet_ADATLAP_egyesületi pályázat

EGY2017_2_sz_melléklet_Eredményességi adatszolgáltatás

EGY2017_3_sz_melléklet_Válogatott sportolók

 

Felhívjuk a pályázatot benyújtók figyelmét, hogy az igazolásokat és egyéb bizonylatokat az Adatlaphoz csatolva kizárólag ajánlott postai küldeményként kérjük a MEFS iroda címére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) eljuttatni.

Beérkezéskor a postára adási dátumot vesszük figyelembe, a 2017. július 14. után feladott, valamint a személyesen benyújtott támogatási kérelmeket nem fogadjuk el!

Kizáró formai okok a pályázat elbírálásakor:

az Adatlap hiánya,

a nem postai úton történő beküldés,

illetve a határidőn túli postai feladás.

A pályázat során egyszeri hiánypótlásra van mód.

Szerződéskötésre csak a szükséges igazolások megléte esetén kerül sor.

 

Budapest, 2017. június 23.

 

Prof. Dr. Kiss Ádám

Dr. Székely Mózes

elnök 

főtitkár

                                    

                                                                    

Banner
Banner
Banner
Támogatóink