112 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

Általános versenykiírás

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) - Általános Versenykiírás

Elfogadta: a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Elnöksége

2018. január 5-én

Felelős Kiadó: dr. Székely Mózes főtikár

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok

Általános Versenykiírás

 

 

Preambulum

 A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (a továbbiakban: MEFS) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 2017. január 1-től hatályos módosításai alapján alapján működik, és az Stv. 46/M. 7.b. bekezdése szerint felelős az egyetemi-főiskolai sport versenyeinek szervezéséért. A felsőoktatási sport versenyrendszere elkülönül az országos sportági szakszövetségek versenyeitől, és az Stv. értelmében az egyetemi-főiskolai sport versenyeit a MEFS önállóan – az adott sportág szövetségével egyeztetve – írja ki.

A MEFS Alapszabálya szerint (3. § 8-9. bek.) szervezi és koordinálja a felsőoktatási intézmények versenysportját, kiírja a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságokat (a továbbiakban: MEFOB), illetve  összeállítja a MEFOB versenynaptárát.

A MEFS kizárólagos birtokosa a föiskolai és az egyetemi sportversenyeknek mind elnevezésben, mind tartalmában. A MEFS-en kívülálló szervezet csak a MEFS hozzájárulásával használhatja a MEFS-hez kap­csolódó elnevezéseket és szervezhet a felsőoktatásban sportversenyeket, különös tekintettel az országos és regionális jellegű rendezvényekre. Ennek figyelemmel kísérése a sportági referensek és a Versenysport Bizottság tagjainak feladata. A jogosulalatlan névhasználatot haladéktalanul jelezni kell a MEFS irodának további intézkedés érdekében.

 

1. MEFOB általános szabályok

1. 1. A MEFS tanévenként (az adott év augusztus 1-je és a következő év július 31-e között) hirdeti meg a MEFOB-okat. A MEFOB döntők pályáztatását és a versenynaptárt naptári évenként (az adott év január 1-je és december 31-e között) adja ki.

1.2. A MEFS által meghirdetett hazai versenyeken a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények hallgatói indulhatnak, továbbá azok a magyar állampolgárok, akik külföldi felsőoktatási intézményben rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal. A már végzett hallgatóknak az abszolutórium megszerzésének évében és az azt követő naptári évben van indulási jogosultságuk.

1.3. További – az adott sportági versenykiírásban rögzített – részvételi feltétel lehet az érvényes sportorvosi igazolás előírása.

1.4. A jelen általános versenykiírás érvényes minden olyan hazai egyetemi-főiskolai sportversenyen, melyeket a MEFS, illetve tag­szervezetei rendeznek felsőoktatási hallgatók számára, vagy annak rendezéséhez a MEFS hozzájárult.

1.5. A MEFS az általános versenykiírás érvé­nyesülését a sportversenyt előkészítő és lebonyolító szervezőbizottsághoz delegált szakmai képviselővel (sportági referens) biztosítja. A MEFS szakmai képviselője hivatalból tagja a versenybíróságnak.

1.6. A Magyarországon rendezett egyetemi-főiskolai sportversenyeken az általános verseny­kiírásban meghatározott indulási jogosultságot a verseny helyszínén a ver­senybíróság ellenőre vizsgálja meg.

1.7. A MEFS által szervezett versenyrendszerben csak a pályázati felhívásban meghatározott határidőre beérkezett versenyek kerülhetnek be, illetve kaphatnak támogatást. Ettől eltérni csak az adott sportági szakszövetség írásos kérésére és a MEFS elnökségének döntése alapján lehetséges.

 

1.8. Az óvás általános szabályai

1.8.1. Az általános versenykiírás hatálya alá tartozó verseny ideje alatt az óvási ügyeket – írásos bejelentés és az óvási díj egyidejű befizetése esetén – első fokon a versenybíróság, másodfokon a MEFS képviselője által felkért fellebbezési bizottság tárgyalja. A másodfokú határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

1.8.2. A MEFS országos döntőin és versenyein a versenybíróság köteles megalakítani az óvással kapcsolatos bizottságokat.

1.8.3. A felsorolt csapatsportágak (floorball, futsal, kézilabda, labdarúgás, rögbi, röplabda, strandkézilabda – a továbbiakban együtt: csapatsportágak) esetén a selejtezőben első fokon a sportági referens dönt az érintettek meghallgatásával. Másodfokon a MEFS Versenysport Bizottságának elnöke, a sportági referens és az elnökség egy tagja együttesen dönt. További fellebbezésnek helye nincs.

1.8.4. Óvási díj egyéni versenyszámban 3.000 Ft, csapatsportágakban 5.000 ­Ft, fellebbezési díj 7.000. Ft, melyet a versenybíróságnál kell letétbe helyezni. A letétbe helyezett óvási és fellebbezési díjat az óvás elfogadása esetén vissza kell fizetni. Ellenkező esetben a pénzügyi szabályok betartásásval a MEFS számlájára kell befizetni.

1.8.5. A MEFOB selejtező és elődöntő mérkőzésein/versenyein az óvást írásban a mérkőzés/verseny befejezésétől számított 24 órán belül, a döntőkön a mérkőzés befejezését követő 1 órán belül kell benyújtani. Postán feladott óvás esetén a postabélyeg kelte a mérvadó. Az óvás benyújtható faxon és e-mailen is csatolt anyag formájában a versenykiírásban megadott címre.

1.8.6. Az első fokon hozott döntés ellen fellebbezni a határozat kézbevétele után, selejtező és elődöntő mérkőzéseken 24 órán belül, a döntőn 30 percen belül lehet.

1.8.7. Az óvás szabályait a sportági versenykiírások más­ként is szabályozhatják.

 

1.9. A sportági versenykiírásban nem rendezett valamennyi kérdésben az általános versenykiírásban foglaltak érvényesek.

 

 2. MEFOB versenykiírás

 

2.1. Az egyetemi sport évszázados hagyományainak megfelelően a MEFS által meghirdetett MEFOB-ok elsődleges célja a magyar egyetemi-főiskolai országos bajnoki címek odaítélése. További cél, hogy a hallgatók körében népszerűsítsék a meghirdetett sportágakat, és a sportági szövetségekkel együttműködve elősegítsék a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) és az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) versenyeire történő kiválasztást.

2.2. A MEFOB-okat felsőoktatási intézmények, egyesületek, sportszervezetek, sportvállalkozások (a továbbiakban együtt: Rendezők) ren­dezik pályázat alapján, együttműködve az illetékes országos és helyi sportági szövetségekkel. A pályázatokat a MEFS Versenysport Bizottság elnöke és kijelölt tagjai bírálják el. A MEFS a rendező intézményekkel szerződést köt.

2.2.1. MEFOB rendezésre azok a Rendezők nyújthatnak be pályázatot, amelyek a pályázati feltételeknek eleget tesznek. A pályázatok elbírálásánál kiemelt fontosságú szempontok:

 • a bajnoki verseny lebonyolításához saját rendelkezésű, szakmailag hite­lesített létesítménnyel (létesítményekkel) rendelkeznek, illetve térítésmentesen, vagy költség­takarékosan tudják az(oka)t biztosítani;
 • szakmailag képzett, megfelelő létszámú, lehetőleg saját állományban lévő rendezőgárdával rendelkeznek;
 • fentiek figyelembevételével egy időpontban egy helyszínen több versenyt is meg tudnak rendezni.

2.2.2. A szervezőbizottság elnöke felelős a bajnokság előkészítéséért és lebo­nyolításáért, kivéve a sportszakmai feladatokat, amelyekért a versenybíróság elnöke a felelős.

2.3. A bajnokságok helyszíneit és időpontjait a MEFS versenynaptára tartalmazza. A MEFOB és különféle versenyek eredményeit a MEFS kiadványaiban és honlapján közzéteszi.

2.3.1.Az egyes versenyek, döntők időpontját az érintett országos sportági szakszövetségek egyetértésével kell meghatározni.

2.3.2. A bajnokságok lebonyolításához szükséges dokumentumok (nevezési lapok, elszámolási és beszámolási nyomtatványok) a MEFS honlapjáról letölthetők.

2.4. A versenykiírás a sportági referens és a rendező együttes jóváhagyásával – a MEFS egyidejű tájékoztatása melett – válik véglegessé. Vita esetén a MEFS Versenysport Bizottsága dönt.

2.5. A MEFOB-ok résztvevői az általános szabályokról szóló részben meghatározottak (1.2. és 1.3.) szerinti hallgatók.

2.5.1. Egy hallgató adott sportágban csak egy intézmény/kar színeiben versenyezhet.

2.5.2. Csapatsportágakban (1.8.3. pont) a felsőoktatási intézmények belső döntés alapján vagy egy intézményi csapatot, vagy legfeljebb karonként egy-egy csapatot nevezhetnek. A kosárlabda és vízilabda MEFOB-ok részvételi feltételeit a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) és a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) MEFS által közösen kidolgozott versenykiírás szabályozza.

2.5.3. A MEFOB többi sportágában az adott sportág versenykiírása szerint indíthatnak versenyzőket a felsőoktatási intézmények.

2.6. A MEFOB sportágait a MEFS Versenysport Bizottságának javaslata alapján a MEFS Elnöksége állapítja meg. MEFOB-ok az alábbi sportágakban szervezhetők (MEFOB III. kategória esetében más sportágak versenyeit is meg lehet rendezni):

Aerobic Országúti kerékpár
Asztalitenisz Rögbi
Atlétika Röplabda
Birkózás Sakk
B 3x3 Sportlövészet
Cheerleading Strandkézilabda
Duatlon Strandröplabda
Ergométer Súlyemelés
Evezés Tájfutás
Fallabda Testépítés, fitness
Falmászás Tízevezés
Félmaraton Tollaslabda
Floorball Torna
Futsal Triatlon
Judo Ultimate Frisbee
Kajak-kenu Úszás
Kézilabda Vívás
Kosárlabda Vízilabda
Labdarúgás Váltófutás(Szarvasűzők, Rókaűzők, Ultrabalaton)
Mountain Bike Terepakadályfutás
Jégkorong

2.7. A MEFOB-ok rendezésére benyújtott pályázatok alapján az egyes sportági versenyeket a 2.2. pontban meghatározott bíráló bizottság javaslata alapján a MEFS Elnöksége az alábbi három kategóriába sorolja be.

 

2.7.1. MEFOB I. kategória esetében

 • a MEFS a nyertes pályázó számára engedélyezi a Magyar Egyetemi - Főiskolai Bajnokság (MEFOB) elnevezés használatát és igazolja, hogy a verseny győztese(i) az adott év magyar egyetemi-főiskolai bajnoka(i);
 • a MEFS állja a rendezvény költségét (feltétel, hogy a MEFS részt vehet a költségvetés optimalizálásában, önköltség vállalása előnyt jelent);
 • nevezési díj az induló hallgatóktól nem szedhető, azonban a 2.10. pontnak megfelelő egységes regisztrációs díjat kell beszedni, ami a MEFS-et illeti meg;
 • a MEFS a jelen Általános versenykiírásban meghatározott részletes elvárásokat támaszt a Rendezőkkel szemben, amelyeket szerződésben rögzítenek;
 • a MEFOB – az illetékes sportági szakszövetség döntése alapján, sportági sajátosságokat figyelembe véve – meghatározó része az Universiadéra és az Egyetemi Világbajnokságokra (EVB) történő kvalfikációs rendszernek; az Európai Egyetemi Játékokon, illetve Európai Egyetemek Bajnokságain való részvételi szándék esetében pedig a MEFOB-on elért helyezés alapján rangsorolhatók a részvételre jelentkezők.
 • a MEFS minőségbiztosítási feladatot lát el a sportesemény szakmai minőségének garantálása és az Általános Versenykiírásban foglaltak betartása érdekében.
 • a MEFS kiemelten kezeli a rendezvényt, marketing, PR és kommunikációs támogatást nyújt a szervezőknek

 

2.7.2. MEFOB II. kategória esetében

 • a MEFS a nyertes pályázó számára engedélyezi a Magyar Egyetemi - Főiskolai Bajnokság (MEFOB) elnevezés használatát és igazolja, hogy a verseny győztese(i) az adott év magyar egyetemi-főiskolai bajnoka(i);
 • a MEFS – előzetes egyeztetések alapján – a Rendezőkkel és az általuk bevont egyéb támogatókkal közösen állja a verseny költségét (feltétel, hogy a MEFS részt vehet a költségvetés optimalizálásában, önköltség vállalása előnyt jelent);
 • a rendezvény érmeit a MEFS biztosítja;
 • a MEFS javasolja, hogy a Rendezők egyeztessenek a sportági szövetségekkel Tao és egyéb kiemelt sportági támogatások bevonásáról;
 • nevezési díj az induló hallgatóktól nem szedhető, azonban a Rendezőknek a 2.10. pontnak megfelelő egységes regisztrációs díjat kell beszedni, ami a MEFS-et illeti;
 • a MEFS a jelen Általános Versenykiírásban meghatározott részletes elvárásokat támaszt a Rendezőkkel szemben, amelyeket szerződésben rögzítenek;
 • a MEFS javasolja, hogy az illetékes sportági szakszövetségekkel egyeztetve a MEFOB képezze részét az Universiadéra és az EVB-ra történő kvalifikációs rendszernek; az Európai Egyetemi Játékokon, illetve Európai Egyetemek Bajnokságain való részvételi szándék esetében pedig a MEFOB-on elért helyezés alapján rangsorolhatók a részvételre jelentkezők.
 • a MEFS minőségbiztosítási feladatot lát el a sportesemény szakmai minőségének garantálása és az Általános Versenykiírásban foglaltak betartása érdekében;
 • a MEFS megküldi az adott verseny kiírását a Sportirodák részére, honlapján felületet biztosít az eseménynek

 

2.7.3. MEFOB III. kategória esetében

 • a MEFS a nyertes pályázó számára engedélyezi a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság (MEFOB) elnevezés használatát és igazolja, hogy a verseny győztese(i) az adott év magyar egyetemi-főiskolai bajnoka(i);
 • az esemény megrendezésének költségeit a Rendező állja;
 • a rendezvény érmeit a MEFS biztosítja;
 • a nevezési díjat a szervezők állapítják meg, ami a Rendezőt illeti;
 • a sikeres megszervezés a pályázó által a sportágban következő évben beadott MEFOB pályázat elbírálásánál előnyt jelent;
 • kivételes esetben az Általános Versenykiírásban nem szereplő sportágban is beadható pályázat;
 • a MEFS minőségbiztosítási feladatot lát el a sportesemény szakmai minőségének garantálása és az Általános versenykiírásban foglaltak betartása érdekében;
 • a MEFS megküldi az adott verseny kiírását a Sportirodák részére, honlapján felületet biztosít az eseménynek

2.8. A pályázatok benyújtásának feltételei és bírálati szempontjai

2.8.1. Általános feltételek és szempontok

 • a pályázati adatlap részletes kitöltése;
 • a pályázó vállalja, hogy a verseny megfelel az Általános Versenykiírásban foglaltaknak;
 • a sportági szakszövetség támogatása a pályázati adatlap aláírásával;
 • nem intézményi pályázó esetén egy kiválasztott felsőoktatási intézmény együttműködése, a pályázat támogatása a pályázati adatlap aláírásával­;
 • előnyt jelent, ha az adott sportágban az élsport mellett lehetőség van – a résztvevői létszámok növelése érdekében, valamint sportági sajátosságokat figyelembe véve – amatőr MEFOB megrendezésére is.

 

2.8.2. MEFOB I. és II. kategória feltételek és szempontok:

I kategória:

 • a várható résztvevői létszám: egyéni vagy páros versenyek esetében eléri az 55 főt, csapatsportágak esetében férfiaknál minimum 8, nőknél minimum 6 csapatot;
 • sportáganként minimum 5 felsőoktatási intézmény hallgatóinak részvétele;
 • a sportági szövetségekkel együttműködve törekszik a pályázó arra, hogy motiválják az élvonalbeli sportolókat a MEFOB-on történő részvételre, a hazai élmezőny jelentős része vegyen részt;
 • országos és helyi médiában való megjelenés biztosítása;
 • plakátok, beharangozók készítése, a verseny meghirdetése;
 • szurkolók toborzása;
 • a sportághoz kapcsolódó prominens vendégek meghívása.

II. kategória:

 • a várható résztvevői létszám: egyéni vagy páros versenyek esetében eléri az 55 főt, csapatsportágak esetében kategóriánként minimum 6 csapatot;
 • sportáganként minimum 5 felsőoktatási intézmény hallgatóinak részvétele;
 • helyi médiában való megjelenés biztosítása;
 • plakátok, beharangozók készítése, a verseny meghirdetése;

 

2.9. A nevezés rendje

2.9.1. A csapatsportágak nevezéseit az adott tanév szeptember 30-ig a MEFS címére

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

E-mail: iroda@mefs.hu

kell megküldeni az 1. sz. melléklet szerinti nevezési lapon, e-mailben csatolt anyagként.

 

2.9.2. A MEFOB többi sportágában a nevezést a versenykiírásban közöltek szerint, az ott meghatározott időre és címre kell megküldeni a 2. sz. melléklet szerinti nevezési lapon.

 

2.9.3. Hiányos, vagy határidő után érkező nevezéseket a Rendezők nem fogadnak el.

 

2.9.4. A csapatsportágak esetében az intézménnyel szerződött sportegyesület, vagy az intézményi sportszakmai egység aláírásra jogosult személyének kell aláírni és pecsétjével ellátni.

 

2.10. Regisztrációs díj fizetésének rendje

2.10.1. Minden MEFOB rendező – az 1.8.3. pontban szereplő csapatsportágak kivételével – az eseményen részt vevő versenyzők után a versenykiírásban szerepeltetett kedvezményes fizetési határidőn belül 500 Ft/fő regisztrációs díjat szed, melyet a versenyt követően egy összegben átutal a MEFS számlájára. Csapatsportágak regisztrációs díja a kedvezményes fizetési határidőn belül 6.000 Ft/csapat, amelyet a MEFS számlájára kell átutalni.

2.10.2. A versenykiírásban szereplő kedvezményes határidő lejárta után a regisztrációs díj az 1.8.3. pontban felsorolt csapatsportágakban 12.000 Ft/csapat, a többi sportágban 1.000 Ft/fő.

2.10.3. A tervezett regisztrációs díj bevételt a MEFOB rendezőnek be kell építenie a rendezésre beadott pályázat költségvetési tervébe.

2.10.4. Az egyes sportágak, illetve rendezvények esetében a fenti regisztrációs díjtól az érintettek előzetes véleményének kikérésével el lehet térni. Ezeket a változásokat – a MEFS jóváhagyását követően – a versenykiírásban rögzíteni kell.

2.10.5. A regisztrációs díj nem tartalmazza az utazás/szállás/ellátás, illetve a Rendező által biztosított egyéb szolgáltatások költségét.

 

2.11. A MEFOB helyezett csapatok, illetve egyéni versenyzők elnyerik a

„Magyarország ... tanévi Egyetemi-Főiskolai Bajnoka”

címet. Az I - III. helyezett csapatok és egyéni versenyzők érem díjazásban része­sülnek.

 

2.11.1. Az érmeket – a Rendezővel kötött eltérő megállapodás hiányában – a MEFS, a csapatok, illetve egyéni versenyzők különdíjait, oklevelét a Ren­dező biztosítja.

2.11.2. Amennyiben egyéni sportág versenyszámában az indulók száma nem éri el a 6 főt vagy csapatsportágban a 4 csapatot, nem lehet bajnokot hir­detni. A győztes nem bajnok, hanem a versenyszám 1. helyezettje, eredménye nem számít bele a felsőoktatási intézmények közötti pontversenybe.

2.12. A MEFOB-ok és ezen keresztül az egyetemi sport népszerűsítése érdekében

2.12.1

 • a versenyek sajtóközleményeit, híreit, eredményeit és beszámolóit közvetlenül az esemény után el kell juttatni
 • a felsőoktatási intézményekhez, hallgatói lapokhoz, honlapokhoz és FB-oldalakhoz;
 • a MEFS honlapjához, FB-oldalához és hírleveléhez az alábbi címre

anita.szabo-ambrus@mefs.hu , gyorgy.kovacs@mefs.hu;

 • a Magyar Olimpiai Bizottsághoz (MOB) és az érintett sportági szakszövetségekhez;
 • az országos és helyi média képviselőihez.

A kapcsolódó hirdetésekben és cikkekben meg kell említeni a MEFS és/vagy a mozduljra.hu honlap – mint támogató – nevét.

 

2.12.2.

 • a versenyek kommunikációs anyagain, kiadványain fel kell tüntetni
 • a MEFS logóját, a mozduljra.hu honlapcímet;
 • a MEFS és a HÖOK közös sportkampányának (SportPont Program) logóját.

2.12.3.

 • a verseny előtt legalább két héttel meg kell küldeni
 • a versenykiírás tervezetét jóváhagyásra;
 • egy beharangozó cikket egy-két fényképpel, az ismert sportolók és meghívott vendégek felsorolásával.

2.12.4. 

 • a verseny befejezését követően meg kell küldeni
 • azonnal a dobogós helyezetteket: név, intézmény, elért (pl. idő-) eredmény, továbbá lehetőség szerint két, jó minőségű fényképet;
 • legfeljebb 12 órán belül a részletes eredménylistát: valamennyi részt vevő hallgató neve, intézménye, elért eredménye, helyezése;
 • legfeljebb három napon belül a szöveges beszámolót: a verseny neve, időpontja, helyszíne, résztvevői létszám, ismert sportolók és díszvendégek, továbbá a verseny rövid értékelése;
 • amennyiben készültek, jó minőségű és eredeti felbontású képeket a versenyről (kiemelten a győztesekről, ismert sportolókról, vendégekről);
 • a versenyről megjelent cikkeket, sajtóközleményeket átvehető formában (lehetőség szerint internetes elérhetőséggel) és forrásmegjelöléssel

2.12.5.

 • a verseny befejezése után egy héttel
 • listát a versenyhez kapcsolódó esetleges média-megjelenésekről (pl. egyetemi lapok, önkormányzati vagy helyi lapok, országos médiumok).

 

2.13. Egyéb rendelkezések

2.13.1.

 • A sportolók indulási jogosultságát a Versenybíróság ellenőrzi. Ennek során a csapatvezetők – a nevezés alapján – diákigazolvánnyal/index-másolattal és személyi igazolvánnyal igazolják a részt vevő sportolók személyazonosságát és felsőoktatási státusát, továbbá
 • amennyiben a sportági versenykiírásban szerepel, bemutatják az érvényes sportorvosi igazolást;
 • igazolják a regisztrációs vagy nevezési díj befizetési kötelezettségek teljesítését.
 • Az ellenőrzött sportolók és kísérők az adott versenyre érvényes rajtengedélyt kapnak.

 2.13.2. Diákigazolvány hiányában hivatalos intézményi igazolást kell bemutatni a hallgatói jogviszonyról.

 

2.13.,3. Minden olyan kérdésben, melyről a jelen szabályzat nem rendelkezik, az az adott sportág szakszövetségének érvényben lévő „Verseny- és játéksza­bályai” szerint kell eljárni.

 

 

3. MEFOB sportági szabályok

 

3.1. MEFOB-nak az a sportág/versenyszám számít, ahol egyéniben legalább 6 fő, míg csapatban/párosban legalább 4 csapat/páros indul.

3.2. A sportági versenykiírásokat az adott versenynek megfelelően kell meghatározni. Minden sportágra, minden évben aktuális versenykiírást kell készíteni a sportági referensnek az előző évi tapasztalatok alapján.

3.3. A sportági versenykiírásnak tartalmazni kell

 • a sportágon belüli versenyszámokat;
 • a versenyszámonkénti részvétel, intézményenkénti és versenyszámonkénti létszám lehetőségeit illetve korlátozását;
 • ahol szükséges a nevezési szinteket, a nevezés rendjét ranglisták, súlycsoportok alapján;
 • csapatsportágakban – a sportágra jellemző szabályok alapján – a csapatok létszámát és a nevezhető játékosok számát;
 • egyéni sportágak/versenyszámok esetében az intézmények által nevezhető létszámot.

3.4. Szükség esetén el lehet vagy el kell térni a sportág általános szabályaitól, de ezt az érintett sportági szövetséggel, sportági referenssel és a Szervező Bizottság elnökével egyeztetni kell. Egy időben, egy versenykiírásban és egy versenyhelyszínen rendezni lehet bajnokságot és versenyt is. Erről a versenykiírásban is külön kell intézkedni

3.5. A bajnokságot rendezésében szervezőként vagy együttműködőként résztvevő intézmény vezetője védnökséget vállal a bajnokság felett.

3.6. Nevezési határidők és feltételek vonatkozásában a sportági versenykiírás a MEFS jóváhagyása alapján rendelkezhet az általános versenykiírásban leírtaktól eltérően is. Nevezni a 2.9. pontban foglaltaknak megfelelően, a határidők betartásával kell.

3.7. A játékvezetésre és bíráskodásra vonatkozóan a sportági versenykiírások és a szövetségi előírások a meghatározók. A sportági szakszövetségekkel együttműködve törekedni kell a játékvezetői díjak mérséklésére a MEFOB versenyein úgy, hogy az ne csökkentse a versenyek minőségét.

3.8. A sportág általános szabályai és az ismert erőviszonyok szerint – a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett – kell a sorsolásokat és kiemeléseket elvégezni, a lebonylítást megszervezni.

3.9. A létesítményeket illetően a hazai sportági bajnokságokra érvényes feltételeket kell biztosítani.

3.10. Az eredményhirdetés ünnepélyességét biztosítani kell. (ld. 3 sz. melléklet a MEFOB protokollról). Az eredményhirdetésen minden résztvevőnek meg kell jelennie, ellenkező esetben díjától megfosztható.

3.11. A fegyelmi eljárásokat és az óvást illetően az általános és sportági szabályok betartásával a sportági versenykiírások a meghatározók. A versenykiírásban nevesíteni kell az általános szabályokban leírt bizottságokat és meg kell határozni azok működését.

3.12. Intézmények közötti pontverseny az adott sportági versenykiírásokban szereplő versenyszámok eredményei alapján, a MEFS Elnöksége által meghatározott módon kerül kiszámításra.

3.13. A rendezési költségeket az I. kategóriás MEFOB versenyek esetén a MEFS teljesen, II. kategóriás MEFOB versenyek esetében a MEFS részlegesen, III. kategóriás MEFOB versenyek esetében a Rendező biztosítja.

3.14. A bajnoki versenyek költségeinek csökkentésére a Rendezők szponzorokat, támogatókat biztosítanak.

3.15. A MEFOB dokumentumait (2.3.2. pont) a MEFS honlapján letölthető formában is biztosítani kell.

Banner
Banner
Banner
Támogatóink