114 éves a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség

A Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség tagja

MEFS Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség Adatvédelmi Szabályzata

 

Bevezetés

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (továbbiakban MEFS) számára kiemelt fontosságú cél a www.mozduljra.hu weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A MEFS elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A MEFS a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a helyzeteket, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus kereskedelmi szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a kereskedelmi tevékenység és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a számlázási és szállítási adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályairól.

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. törvény).

- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel vette figyelembe a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az 'ONLINE PRIVACY ALLIANCE' ajánlásait. A jelen közlemény célja, hogy a Tartalomszolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területen, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítsa, hogy az egyén jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való joga a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) tiszteletbetartásra kerüljön.

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail-címen: @iroda@mefs.hu

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 

A MEFS vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.mozduljra.hu weboldal látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a www.mozduljra.hu weboldal egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. MEFS ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

 

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, születési adatai, anyja neve, címe, email címe, NEPTUN kódja, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (pl. sportolási-, életviteli szokások stb.).

különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 3. speciális és különleges jogalapúadat: hivatalos és publikus egyetemi sport területén közzétett adatok (pl. UNIVERSIADE, Egyetemi Világ- és Európa-bajnokságok, Egyetemi Játékok, részvétel szabadidősport kampányokban, eseményeken stb.). Itt kell megemlíteni a MEFS 111 éves múltjára visszatekintéssel gyűjtött történelmi egyetemi sport adatokat, információkat is 8 speciális és különleges jogalapúadat).

 

adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

adattovábbítás:

Valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára (a www.mozduljra.hu webáruházban vásárolt termékek szállítási és kapcsolattartási adatai, továbbá a fizetéshez kapcsolódó, banki felületre továbbítandó adatok).

 

nyilvánosságra hozatal:

Valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.

 

adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

 

adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk a továbbiakban nem lehetséges.

 

automatizált adatállomány:

Az automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

 

gépi feldolgozás:

A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

 1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
 7. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatalanyt védő további garanciák:

Mindenkinek joga van arra, hogy

 1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
 2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
 3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
 4. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az adatkezelés az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettnek védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében (Európai Parlament és Tanács 95/47/EK Irányelv. 7. cikk f) pont).

A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek. Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt. Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. azt, hogy az automatizált feldolgozás során (pl. automatikus levelek küldésekor) fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik. Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.

Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak – a jogszabályi előírások figyelembe vételével érthető, és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén - az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

Amikor látogatóink a www.mozduljra.hu oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor MEFS SportPont Programja és webáruháza által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének, NEPTUN kódjának vagy e-mail-címének) megadása, illetve ismerete.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók, NEPTUN kód (felsőoktatási azonosító).

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal, nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával, harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja (pl. a www.mozduljra.hu webáruházban vásárolt termékek fizetési módjának és házhozszállítási/átvételi adatai).

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást (pl. SportPont Programban történő részvétel, vásárlás stb.) igénybe venni.

A MEFS semmilyen körülmények között nem gyűjt olyan különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a MEFS rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől kommunikációnk minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a látogatók egyetemi sport iránti igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának, és tájékoztatás elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.

Amennyiben a www.mozduljra.hu egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatok egy részét olyan általánosított formában kérjük látogatóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak, más részét a GDPR jogszabálynak megfelelően kezeljük és tároljuk.

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.

Amennyiben www.mozduljra.hu egyes szolgáltatásait és oldalait a MEFS a vele üzleti kapcsolatban álló vállalkozásokkal/szervezetekkel állíttatja elő (pl. felsőoktatási tagintézmények, sportszervezetek, sportszövetségek, közigazgatási és önkormányzati partnerek, szponzorok stb.), illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a MEFS felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a MEFS üzemeltető partnere – a MEFS nevében és képviseletében eljárva a MEFS javára – gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is. Ebben az esetben a partner a MEFS adatfeldolgozójaként jár el, és ebben az esetben az adatok hozzáférhetővé tételéhez nincs is szükség a látogató előzetes hozzájárulására. Amikor www.mozduljra.hu valamely tartalompartnerével közös (co-branded) szolgáltatást tart fent, a személyes adatok felhasználási joga közös, de a jelen Szabályzatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is érvényesek. A fentiekben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás során egyértelműen feltüntetésre kerül az adatkezelő személye.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához azonban olykor szükség van arra, hogy látogatóink bizonyos személyes adatait harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatkezelés céljából – átadjuk. Amennyiben szolgáltatási oldalainkon például online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, de a hitelkártya számot nem őrizzük meg. Ha a www.mozduljra.hu oldalain olyan vásárlásra kerül sor, melynek eredményeként a megvásárolt terméket el kell juttatni a vásárló számára, a kiszállítást végző – a szolgáltatás kezdőoldalán feltüntetett – a szolgáltatás nyújtására jogosult partnervállalat (csomagszállító, fuvarozó, futár cég stb.) számára átadjuk a szállítandó terméket, annak árát, a címzett nevét és postai címét. Együttműködésünk értelmében a csomagszállító partnerünk ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra. Az adattovábbításhoz való hozzájárulás nélkül nincsen lehetőség a személyes adatok ilyenfajta kezelésére.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a MEFS – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat (pl. hitelkártyaszámot) kell az ügyfeleinknek online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát (SSL-alapú csatlakozást) biztosítunk.

Amint a személyes adatok a MEFS informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket a MEFS Informatikai Biztonsági Politikája és Informatikai Biztonsági Szabályozásában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért a vállalat minden dolgozója, munkatársa felelős.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat Adatvédelmi felelősének az alábbi címen:

iroda@mefs.hu

 

A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok

www.mozduljra.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail-címet, születési adatokat, NEPTUN kódot) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes, adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.

 

Cookie Policy

Alapinformációk a cookie-król

Az alábbi tájékoztató célja, hogy megfelelően tájékoztassuk a weboldal felhasználók viselkedését nyomon követő információtechnológiai megoldásokról.

A weboldalak a látogatás során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használnak. A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k segítségével statisztikai jellegű információkat gyűjtünk a weboldalunk látogatóiról, mely segítségünkre van az oldalunk használatára vonatkozóan, és kényelmesebbé teszi a weboldal által felkínált funkciók használatát és a böngészést.

 

A cookie-khoz kapcsolódó jogi szabályozás:

Az adatkezelésre vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása. Az egyértelmű és átfogó tájékoztatást és a weboldal felhasználóinak beleegyezésének kérését az európai uniós jog megköveteli, azon szervezetektől, melyek a felhasználók számítógépein cookiek-at helyeznek el.

Miképpen használják a weboldalak a sütiket?

A weboldalak a Google Inc. által nyújtott Google Analyitcs webanalitikai szolgáltatás használatával elemzik a webhely használatát. Ehhez a Google Analytics cookie-kat, tehát az Ön számítógépére/mobiltelefonjára/tabletére stb. települő szövegfájlokat alkalmaz.

A sütik tárolják a weboldal használata során keletkező információkat. Ezeket az információ csomagokat – a szokványos internetes naplóadatok (köztük az Ön IP-címét) és a felhasználói viselkedésre vonatkozó, név szerint nem beazonosítható információk – hozzáférhetővé válnak a Google részére, amely azokat saját szerverein tárolja. A Google ezek anonimizációját biztosítja.

Google Analytics szolgáltatás ezeket az információkat arra használja fel, hogy segítségével gyűjtse a látogatásához kapcsolódó adatokat, ezeket rendszerezze, elemezze és megfelelő jelentéseket készítsen. Weboldalunk nem használja fel az analitikai szoftvert, hogy személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjtsön és ezt harmadik félnek sem engedélyezi.

A Google Inn. átadhatja az általa nyújtott szoftveres szolgáltatással gyűjtött információkat harmadik feleknek, ha erre törvényi előírás kötelezi, vagy ha az információkat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. A cookie azt az információt is tárolja, hogy Ön beleegyezett, hogy webhelyünk sütiket használ, így a jövőben ezt nem kell újból megismételnie.

 

A cookie működésének módosítása

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Különböző közösségi website-ok: Facebook, a Twitter, a Youtube és a Flickr olyan cookie-kat helyezhetnek el az Ön számítógépén, melyek segítik a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését. Ezen cookie-k megléte, száma és állapota függhet attól, hogy Ön használja-e a szóban forgó platformokat a honlapunk meglátogatása előtt vagy alatt.

Ezen közösségi oldalak cookie policy-járól az érintett weboldalakon érdeklődhet.

 

Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése a www.mozduljra.hu oldalon

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek az Ön számítógépén (vagy más internetképes készülékén, mint okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor meglátogatja a www.mozduljra.hu oldalt. A süti tartalmazza a webhelyünk nevét, ahonnan a látogató jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a www.mozduljra.hu oldalakat, szolgáltatásainkat az Ön érdeklődésének és igényeinek megfelelően kínáljuk, ezáltal könnyebb legyen oldalaink használata. A sütik segítenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeit és jobbá tenni az élményt oldalaink használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani tudunk azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani.

Kétféle sütit használhatunk a www.mozduljra.hu oldalakon, a munkamenet sütiket és az állandó sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg Ön el nem hagyja a www.mozduljra.hu oldalát. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készülékén, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlik őket.

Más oldalak is gyűjtenek információt, pixel tageket használva, amelyeket meg lehet osztani harmadik féllel. Ez közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például látogatóink weboldal használati információját meg lehet osztani reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az online hirdetéseket a weboldalainkon. Mindamellett az információ nem személyesen azonosító, habár köthető a személyes adatokhoz.

 

www.mozduljra.hu oldalon használt sütik

Szükséges sütik

Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a www.mozduljra.hu oldalak jól működjenek, lehetővé teszik Önnek, hogy mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, a keresést, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben. Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg. Ha nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.

 

Teljesítmény sütik (Performance)

Segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyeinkkel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az adott oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a webhelyeink teljesítményének javításában. Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.

 

Funkcionalitás sütik

Lehetővé teszik webhelyeinknek, hogy emlékezzenek arra, mik kerültek kiválasztásra (mint például a felhasználónév, nyelv, vagy a régió, ahol tartózkodik a látogatók), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik, hogy videókat nézzen, játékokat játsszon, és társasági eszközöket használjon, mint például a kommentek és fórumok. Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatjuk arról, hogy milyen információt gyűjtünk, mit csinálunk vele, és kivel osztjuk meg azt. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.

 

Célzás vagy Reklám sütik (Targeting)

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak az Ön számára és érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg egy hirdetést. Abban is segítenek, hogy mérjük reklám kampányaink hatékonyságát a www.mozduljra.hu és a nem MozduljRá! oldalakon. Ezeket a sütiket arra használhatjuk, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve Facebook oldalunkat, hirdetőinket és ügynökségeinket. Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül, ezáltal gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

 

Sütik kontrollálása és törlése

Sütik és nyomkövetés

www.mozduljra.hu oldal sütiket használ, amelyek segítik szolgáltatásaink továbbfejlesztését, és az Ön számára hasznos funkciók biztosítását (kattintson ide a MEFS sütikkel kapcsolatos irányelveiért). Ez magában foglalja a média- és reklámpartnereink sütijeit is, amelyek akkor kerülnek fel gépére, amikor webhelyünket használja.

A sütik rövid, szöveges fájlok, amelyek az oldalt látogatók számítógépének merevlemezére kerülnek át a böngészőn keresztül. A sütik lehetővé teszik a webhely számára a felhasználók böngészőinek felismerését és nyomon követését, hogy a MEFS olyan információkat, termékeket és szolgáltatásokat kínálhasson, amelyek Önnek a leginkább megfelelnek. A sütik tárolják az Ön elérhetőségi adatait és azokat az adatokat, amelyekkel Önt a webhelyünk használata közben azonosítani tudjuk, hogy megkönnyítsük az ön számára az információk átadását. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de amennyiben kívánja, beállíthatja böngészőjét a sütik elfogadására, visszautasítására és törlésére.

A legtöbb böngészőn található eszköztár „súgó” részében megtalálja, hogy miként tudja megakadályozni, hogy böngészője új sütiket fogadjon el, mit kell beállítania ahhoz, hogy a böngésző értesítse, ha új sütit kap, vagy hogy miként tilthatja le az összes sütit. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. A MEFS www.mozduljra.hu oldalán használt sütik nem figyelnek meg, és nem rögzítenek semmilyen személyes adatot, melyek a felhasználó számítógépén vannak.

A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatók a beállítások, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!

Ha kikapcsolja az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a www.mozduljra.hu oldalán van. Például nem látogathatja meg a www.mozduljra.hu webhely bizonyos részeit (személyes oldalak, kuponajánlatok stb.), vagy nem kaphat személyre szabott információt amikor meglátogat egy www.mozduljra.hu oldalt.

Ha különböző eszközöket használ a www.mozduljra.hu webhelyek megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.) bizonyosodjon meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön az Ön süti igényeinek megfelelően került beállításra.

 

Naplóállományok elemzése

A webes szolgáltatások során keletkező naplóállományok (logfájlok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának" elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

Statisztikai célból azonban anonimizált, általánosított adatokat gyűjt számunkra a Google Analytics rendszere. Semmilyen személyes adatot nem továbbítunk a Google Analytics rendszere felé, az Ön IP címét is csak anonimizálva (az IP cím utolsó része nem kerül elküldésre; további információk: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu). Emellett a Google Analytics rendszere a következő adatokat gyűjtheti:

 • Számítógép / mobil eszköz, operációs rendszer, böngésző adatai
 • Képernyőfelbontás
 • Ország, város (pontos lokáció beazonosítására nincs lehetőség)
 • Ön által megtekintett aloldalak URL-jei
 • A honlapunkon eltöltött idő

Ezeket az összesített adatokat arra használjuk, hogy jobban megismerjük www.mozduljra.hu oldalunk látogatóinak szokásait: mely hírek, cikkek, videók, szolgáltatások népszerűek, milyen fejlesztéseket hajtsunk végre a jövőben.

 

Linkek

Az www.mozduljra.hu oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a www.mozduljra.hu oldalnak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

Jelen Szabályzat csak az www.mozduljra.hu  oldalakra érvényes.

 

Közösségi fórumok

A közösségi kommunikációs szolgáltatások – sporteseményekhez Hozzászólás (chat, fórum és üzenőtábla) – igénybe vételéhez regisztráció szükséges. A www.mozduljra.hu oldalra történő regisztráció során biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a regisztrációt végző személy eldönthesse, nyilvánosságra kívánja-e hozni az általa megadott e-mail-címet vagy sem. Amennyiben ezt nem kéri, akkor a sporteseményekhez Hozzászólás oldalon adatlapján nem tesszük közzé ezt az információt.

Előfordul, hogy a www.mozduljra.hu oldal lehetőségeket kínál a látogatók számára, hogy a felkínált lehetőségekből válogatva testre szabhassák a szolgáltatás tartalmát és formáját. Ilyen esetekben rögzítenünk kell a látogatók válogatási szempontjait (pl. kedvenc sportesemények bejelölése), konkrét választásait, hogy a kívánt tartalommal és formában jelenítsük meg a személyre szabott oldalakat. Az ügyfelek választásait – előre kialakított profilcsoportokba rendezve – magasabb elemzési szintekre összegezve feldolgozzuk, elemezzük, hogy a szolgáltatási lehetőségeinken folyamatosan javíthassunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, az oldalra történő belépéssel egyben a szükséges tájékoztató szöveg tudomásulvételét követően azt is jelzi, hogy a személyes beállításainak elemzését tudomásul veszi. Amennyiben a tájékoztatásunk alapján nem szeretné, hogy személyes választásai ilyen módon fel legyenek dolgozva, kérjük, ne vegye igénybe ezt a szolgáltatást!

Az egyes hírekben további külső szolgáltatók által biztosított tartalmak kerülhetnek beágyazásra, például Facebook videók, galériák, Instagram képek és YouTube videók. Ezen szolgáltatók felé sem továbbítunk semmilyen adatot; a szolgáltatók saját maguk részére statisztikai célból anonimizált adatokat gyűjthetnek.

Az általunk használt külső szolgáltatók adatvédelmi elvei:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Embed.ly: http://embed.ly/legal/privacy

 

Online kérdőíves vizsgálatok

Időről-időre megjelentetünk olyan kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes (pl. sportolási szokások felmérése, új kampányok tesztelése stb.). Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól csak abban az esetben kérünk személyes címzési adatokat (személynév, postacím), ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy szolgáltatásaink színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük ügyfeleink véleményét (ezért kérünk olyan demográfiai adatokat is, melyek alapján ügyfeleink semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen).

 

Gyerekek személyes adatainak kezelése

Bár az www.mozduljra.hu jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éves aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

 

Választási lehetőségek biztosítása (fel- és leiratkozás)

A www.mozduljra.hu a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét (egykörös leiratkozás). A MEFS biztosítja a www.mozduljra.hu oldalán a Regisztrációs felületen történő önkéntes regisztrálás lehetőségét az egyetemi sporttal kapcsolatos információk hozzáférése érdekében, hírlevél formájában. Azok az ügyfelek, akik az oldalainkon kínált hírlevél információs szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, egy e-mail üzenet segítségével, illetve a hírlevél alján található linkre kattintva, lemondhatják az információs szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail-címet ugyanazon a weboldalon találhatják meg, amely oldalon az adott szolgáltatást megrendelték.

 

Speciális ajánlatok küldése

Regisztrációkor új regisztráltjainknak egy első üdvözlő üzenetet küldünk, melyben olykor az információs szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerősítése). Ügyfeleink számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új eseményeinkről, kampányainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

 

Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról

Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról, továbbá a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról továbbítunk értesítéseket regisztráltjaink számára, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. A MEFS vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel. Az ilyen típusú szolgáltatási információk például Egyetemi sport pályázatok, versenyeredmény igazolások, engedélyek változásai stb.)

www.mozduljra.hu bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, adott időközönként, tájékoztató anyagokat küldünk ki , melyekben a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról adunk hírt. Azok az ügyfelek, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, egy ezt a szándékot tudató e-mail elküldésével a jövőben bármikor lemondhatják ezt a tájékoztató szolgáltatást.

 

Filmfeltöltés, filmmegosztás

A jogvédett anyagok, filmalkotások feltöltése és megosztása az interneten törvénybe ütközik.

A MEFS – amennyiben a szerzői jog tulajdonosa jelzi számára – köteles azon ügyfeleinek tájékoztatást nyújtani, akik az internetre feltöltenek, vagy megosztanak. Az ügyfelek érdekeinek védelmében nyújtott tájokoztatás felhívja a figyelmet az illegális filmfeltöltés jogszerűtlenségére és annak esetleges következményeire.

A MEFS ugyanakkor leszögezi, hogy semmilyen formában nem monitorozza ügyfelei adatforgalmát, így semmilyen rájuk vonatkozó adatot nem bocsát harmadik személynek, így pl. a szerzői jog tulajdonosoknak: a fájlcserélők monitorozását egyedül a filmek jogtulajdonosa végzi. Jogtulajdonos lehet például magánszemély, intézmény sportcélú eseményről késíztett, illetve kampányban előállított film fájlok stb.). Az ügyfelek figyelmeztetése a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban (EHT, Elektronikus Kereskedelmi Törvény) történik.

 

Az általunk használt külső szolgáltatók adatvédelmi elvei a MEFS közösségi oldalaira fénykép/film feltöltés esetén:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 

A sajtó képviselői számára küldött hírlevelek, és egyéb hírlevelek, célzott email kampányok

A sajtó képviselői számára a Mautic hírlevélküldő rendszeren keresztül küldünk hírleveleket, amelyek megfelelnek a MeFS GDPR által elvárt Adatvédelmi követelményeinek. Az ott szereplő személyes adatokat (név, email cím, sajtóorgáum), az érintett hozzájárulásával, bizalmasan kezeljük és  harmadik félnek nem adjuk át, és kizárólag hírközlés céljából tároljuk.

Ilyenek lehetnek: esemény meghívók, sportági közlemények, tájékoztatók. Az ott szereplő személyes adatokat (név, email cím, munkahely/cég), az érintett hozzájárulásával, bizalmasan kezeljük és  harmadik félnek nem adjuk át.

 

Egyéb jogi tudnivalók

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a MEFS kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A MEFS tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: A MEFS weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a MEFS jogosult. A MEFS logó, és a MEFS, MozduljRá!, Egyetemisport, UNIVERSIADE stb. terméknevek, illetve az egyéb, www.mozduljra.hu honlapon található márkanevek a MEFS kereskedelmi védjegyei.

A MEFS előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A MEFS azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A MEFS weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a MEFS akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a MEFS semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A MEFS fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A MEFS nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a MEFS kifejezetten kizárja.

A MEFS nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a MEFS weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A MEFS egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Adatvédelmi tájékoztató - alkalmazásokhoz

A MEFS mobil alkalmazásainak használata során az "Adatvédelmi tájékoztató - alkalmazásokhoz" dokumentumban foglaltak az irányadóak. 

 

Nyilvántartásba vétel:

Adatkezelés megnevezése: online regisztráció, feliratkozás elektronikus hírlevélre, online rendelés, az adatbázisban szereplő címek és feliratkozottak tájékoztatása a MEFS versenyeiről, eseményeiről, pályázatokról, elektronikus levélben.

NAIH Adatkezelési Nyilvántartási szám: NAIH-131944/2017

Banner
Banner
Banner
Támogatóink